TK - obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

Stáhnout jako soubor PDF  

I. Definice

1)
Ing. Tomáš Kůdela je držitelem kapitánského oprávnění A velitele jachty oceánské plavby a též je jmenovaným jachtařským instruktorem MDČR. Vystupuje pod obchodní značkou TK Yachting a je oprávněn s klientem podepsat jednu nebo více smluv uvedených v těchto podmínkách.
2)
Klient je fyzická nebo právnická osoba, která je oprávněna s TK Yachting podepsat jednu nebo více smluv uvedených v těchto podmínkách.
3)
Host je jakákoli třetí strana, které je povolen vstup na loď na základě smlouvy uzavřené mezi TK Yachting a klientem.
4)
Plavba je celková plavba na lodi včetně pobytu na palubě uskutečněná v období stanoveném ve smlouvě.
5)
Zavazadly jsou batohy, tašky či kufry, které si klient či host donese na loď.
6)
Loď je plavidlo specifikované ve smlouvě.
7)
Kapitán je osoba zodpovědná za loď.
8)
Pasažér je osoba, která je přepravována.
9)
Posádka je osoba, jejíž úkolem je vykonávat službu na lodi k zajištění provozu lodi.

II. Rozsah platnosti

1)
Tyto všeobecné podmínky upravují vztah mezi TK Yachting a klientem a vztah mezi TK Yachting a hostem. Klient nese v tomto ohledu za hosta plnou odpovědnost. Taktéž v případě uplatnění nároků vůči TK Yachting ze strany hosta klient zbavuje TK Yachting veškeré odpovědnosti vůči hostům.
2)
Tyto všeobecné podmínky se rovněž vztahují na jakoukoli fyzickou či právnickou osobu, kterou si TK Yachting najme nebo najal při uzavírání či během realizace smlouvy.
3)
Osoby mladší 18 let mohou být na palubě přítomny jako pasažéři, avšak veškerou odpovědnost za ně nese jejich zákonný zástupce.
4)
TK Yachting si vyhrazuje právo odmítnout účastníky plavby na základě osobní schůzky nebo jiného způsobu komunikace (např. telefon, skype, e-mail), avšak ještě před úhradou ceny plavby.
5)
Tyto všeobecné podmínky jsou platné pro všechny zúčastněné osoby, přičemž se výslovně vylučuje platnost jakýchkoli jiných podmínek, nebude-li písemně odsouhlaseno jinak.
6)
Jednotlivé změny a dodatky musí být provedeny písemnou formou.

III. Smlouva

1)
Smlouva je uzavřena podpisem obou smluvních stran. TK Yachting zašle klientovi po uzavření smlouvy písemné nebo elektronické potvrzení.
2)
Klient je povinen před vyplutím poskytnout TK Yachting veškeré informace o sobě a hostech, které k plavbě registroval. Těmito informacemi je myšleno zejména:
a) jméno a příjmení,
b) datum narození,
c) bydliště,
d) telefonní kontakt,
e) e-mailový kontakt,
f) číslo platného cestovního dokladu.

IV. Odstoupení od smlouvy

1)
Klient je oprávněn od smlouvy písemně odstoupit do dne nalodění (včetně). V takovém případě je však povinen uhradit TK Yachting storno-poplatek ve výši 100% z celkové ceny. Klient má možnost zajistit za sebe náhradu, se kterou však musí kapitán souhlasit, pokud se tak stane, klient je zbaven povinnosti uhradit storno-poplatek.
2)
Pokud v důsledku odstoupení od Smlouvy vznikne TK Yachting škoda převyšující výše uvedený storno-poplatek o více než 15%, je TK Yachting oprávněn naúčtovat klientovi místo storno-poplatku uvedeného výše celou vzniklou škodu.

V. Plnění závazků, ukončení smlouvy

1)
Pokud některá ze smluvních stran nebude plnit své závazky vyplývající ze Smlouvy, druhá smluvní strana je oprávněna podle povahy buď přerušit plnění svých závazků, nebo od jejich plnění i zcela upustit; toto ustanovení se však nevztahuje na situace, kdy neplnění závazků svou zvláštní povahou nebo malou důležitostí nezavdává příčinu pro takové přerušení nebo upuštění od jejich plnění.
2)
TK Yachting je oprávněn ukončit smlouvu s okamžitou platností v následujících případech:
a) nastane porušení povinností uvedených v článku X., odst. 3 a 4;
b) loď není k dispozici v důsledku nepředvídatelných okolností a navzdory přiměřené snaze TK Yachting není v jeho silách zajistit náhradní srovnatelné plavidlo;
c) nastanou-li v důsledku nepříznivých povětrnostních vlivů podmínky nepříznivé pro plavbu.
3)
Ukončení smlouvy může být provedeno písemně či ústně a musí popisovat příslušné důvody. Smlouva se považuje za mimosoudně ukončenou, jakmile klient obdrží oznámení o jejím ukončení, nejpozději však po 5 dnech od odeslání oznámení o ukončení.
4)
Pokud je příčina ukončení Smlouvy na straně klienta, klient je povinen uhradit TK Yachting vzniklou škodu.

VI. Cena a její úpravy

1)
Není-li stanoveno jinak, cena uvedená ve Smlouvě nezahrnuje náklady na přístavy, mosty, zdymadla a doky, dále místní poplatky, daně a náklady na palivo a rovněž náklady na stravu kapitána a posádky. Tyto náklady zaplatí klient při plavbě.
2)
Cena nezahrnuje dopravu na místo nalodění a z místa vylodění. Tuto dopravu si zajišťuje klient na své náklady sám.
3)
Jakékoli změny daní a poplatků budou klientovi vždy přeúčtovány.
4)
Pokud po uzavření Smlouvy dojde k navýšení cen, toto navýšení bude klientovi přeúčtováno, došlo-li v jeho důsledku k ovlivnění smluvní ceny.
5)
Pokud v důsledku navýšení cen popsaného v předchozím odstavci dojde ke zvýšení smluvní ceny o více než 15 %, klient je oprávněn od smlouvy odstoupit.

VII. Platební podmínky

1)
Není-li stanoveno jinak, platba bude provedena v okamžiku rezervace bezhotovostním převodem na účet uvedený ve smlouvě o zajištění plavby na plachetnici uzavřený s TK Yachting.

VIII. Prodlení s platbou

1)
Klient se dostává do prodlení s platbou po datu splatnosti. TK Yachting zašle klientovi po tomto datu upomínku, přičemž klient má na úhradu pět pracovních dnů po obdržení této upomínky.
2)
Pokud není příslušná částka uhrazena ani po uplynutí lhůty uvedené v upomínce, TK Yachting je oprávněn účtovat smluvní úrok z prodlení od okamžiku uplynutí lhůty uvedené v upomínce, nárok na účast na plavbě zaniká.

IX. Závazky TK Yachting

1)
TK Yachting zajistí plavbu co nejlépe dle svých schopností a v souladu s principy dobré praxe.
2)
TK Yachting je povinen dohlédnout na to, aby loď i posádka splňovaly zákonné požadavky země, ve které je loď registrována.
3)
TK Yachting nebo kapitán jsou kdykoli oprávněni změnit parametry plavby z námořních důvodů. Týká se to rovněž změny místa nalodění, vylodění a případného nevyplutí. Námořní důvody zahrnují počasí, příliv a odliv, zablokování vodních cest a stav plavidla.
4)
V případech uvedených v předchozím odstavci se TK Yachting nebo kapitán pokusí na základě konzultace s klientem nalézt jiné řešení. Veškeré dodatečné náklady nese v oprávněných případech klient. TK Yachting nebo kapitán rozhodne, zda je uvažované řešení realizovatelné.
5)
TK Yachting není povinen zařídit klientovi jakékoli pojištění.

X. Závazky klienta a hostů

1)
Před vyplutím jsou klienti poučeni o chování se během plavby. Klient je povinen aktivně se účastnit plavby jako člen posádky. Mezi tyto povinnosti patří např. kormidlování, nastavování plachet, navigace, účast na hlídkách, úklid a vaření.
2)
Klient je povinen loď uklidit a navrátit na konci plavby s kompletním inventářem jako při vyplutí, není-li stanoveno jinak
3)
Klient a hosté jsou během plavby povinni respektovat zákonná nařízení a pravidla slušného chování. Rovněž jsou povinni se zdržet požívání alkoholických nápojů či jiných omamných látek. TK Yachting může odmítnout přepravu klienta, existuje-li důvodné podezření, že klient požil alkoholické nápoje či jiné omamné látky.
4)
Pokyny dané TK Yachting a kapitánem musí být přísně dodržovány za účelem zajištění pořádku a bezpečnosti.
5)
Pokud podle názoru TK Yachting nebo kapitána klient nerespektuje ustanovení tohoto článku odst. 3) a 4), TK Yachting nebo kapitán jsou nejen oprávněni ukončit smlouvu s okamžitou platností, ale také jsou oprávněni zamezit klientovi a hostům vstup na loď.
6)
Klient ani hosté nesmí na palubu přinášet jiné předměty vyjma zavazadel, nedá-li k tomu TK Yachting nebo kapitán předchozí výslovný souhlas.
7)
Klient ani hosté nesmí na palubu přinášet žádná zvířata, nedá-li k tomu TK Yachting nebo kapitán předchozí výslovný souhlas.
8)
Klient ani hosté nesmí na palubu přinášet materiály ani předměty, které mohou ohrozit zdraví a bezpečnost osob na palubě. Tyto materiály a předměty mimo jiné zahrnují: nebezpečné látky, výbušniny, radioaktivní nebo toxické látky, pašované zboží, zbraně, munici a drogy.
9)
Klient nesmí bez souhlasu kapitána přivést na palubu jinou osobu.
10)
Klient musí neprodleně nahlásit vzniklou škodu či zranění kapitánovi.
11)
Klient je povinen zajistit kompletní stravu pro kapitána.

XI. Vyšší moc

1)
Vyšší mocí se rozumí nepředvídatelné okolnosti, které zpozdí nebo zabrání plnění Smlouvy, za předpokladu, že se TK Yachting těmto okolnostem nemohl vyhnout, a že podle zákona, Smlouvy nebo všeobecného názoru jsou tyto okolnosti na straně TK Yachting.
2)
Vyšší mocí se rozumí jakékoli poškození lodi, v důsledku něhož není loď způsobilá k odsouhlasenému účelu a za předpokladu, že k tomuto poškození nedošlo za okolností, které mohl TK Yachting předpokládat nebo jim zabránit.
3)
Po ukončení Smlouvy v důsledku vyšší moci má TK Yachting nárok na náhradu nákladů vzniklých před okamžikem, kdy bylo možné očekávat, že okolnosti vyšší moci povedou k ukončení smlouvy, a to za předpokladu, že klient měl z realizované části prospěch.

XII. Odpovědnost TK Yachting

1)
TK Yachting není odpovědný za škodu vzniklou v důsledku vyšší moci. TK Yachting dále není odpovědný za škodu vzniklou v důsledku smrti, zranění nebo poškození věcí za předpokladu, že k ní došlo za okolností, kterým nemohl TK Yachting zabránit, a zároveň nemohl zabránit jejich následkům. TK Yachting je odpovědný za spolehlivý a řádný chod lodi jako dopravního prostředku. Má se za to, že TK Yachting nemůže zabránit následujícím okolnostem: požár, exploze, horko, zima, přítomnost hlodavců a drobných škůdců na palubě, zhoršení stavu lodi, netěsnost, tavení a hoření materiálů a koroze.
2)
TK Yachting uhradí klientovi náhradu škody způsobenou nedodržením závazků uvedených v článku IX. jen do výše smluvní ceny za nájem lodi.
3)
Prokáže-li TK Yachting, že škoda byla částečně nebo zcela zaviněna chybou nebo opominutím na straně klienta nebo hosta, TK Yachting je zcela nebo částečně zbaven odpovědnosti.
4)
TK Yachting není odpovědný za škodu způsobenou zpožděním, odchylkou od odsouhlasených časů vyplutí a návratu ani za zajištění náhradní lodi, nebyla-li dohodnutá loď k dispozici z nepředvídatelných důvodů.

XIII. Odpovědnost klienta a hostů

1)
Klient je odpovědný za škodu způsobenou vlastním jednáním nebo jednáním hostů, není-li škoda způsobena působením nebo opominutím TK Yachting.
2)
Během celého pobytu na lodi klient bezpečně opatruje své věci, TK Yachting za ně neodpovídá

XIV. Reklamace

1)
Veškeré škody a události na lodi řeší kapitán a posádka se musí řídit všemi jeho pokyny. Kapitán odpovídá za vzniklou škodu, pokud byla způsobena jeho zaviněním.
2)
Veškeré reklamace týkající se plnění smlouvy či fakturace musí být vyhotoveny písemně, jasně popsány a neprodleně po odhalení příslušné skutečnosti uplatněny u kapitána nebo u zástupce TK Yachting, a to na kontaktní adrese uvedené v záhlaví Smlouvy; kontaktní osobou je Ing. Tomáš Kůdela. Nároky klientů zanikají, nejsou-li uplatněny do 1 měsíce po skončení plavby. Vyřízení reklamace, není-li provedeno přímo na místě, musí být provedeno nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace klientem. Následky plynoucí z pozdního uplatnění reklamace nese klient.
3)
Dojde-li ke vzniku škody v důsledku neodvratitelné události nebo v důsledku jednání klienta nebo osoby, která nemá přímý vztah k plavbě a nebylo možno její působení předpokládat ani mu zamezit, nevzniká klientovi právo na odškodnění ani na slevu.
4)
Komunikace mezi TK Yachting a klientem může být uskutečněna pomocí poštovní služby či elektronicky pomocí e-mailu.

XV. Účinnost

1)
Tyto Všeobecné obchodní podmínky TK Yachting jsou účinné od 29.12.2018